Služba OMBUDSMAN.cz představuje komplexní řešení pro organizace, které chtějí naplnit požadavky zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů – whistleblowing.Tento zákon umožňuje zejména zaměstnancům bezpečné a důvěrné oznámení protiprávního jednání, které má znaky trestného činu, nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, a nebo jednání, které porušuje jiné právní předpisy ve vybraných oblastech. Typickým příkladem takového oznámení může být informace o učiněné korupční nabídce nebo o sexuálním obtěžování na pracovišti.


Zjistit více o tom, jak to funguje  


Právní podporu zajišťuje KMVS - Advokátní kancelář
Technické řešení zajišťuje NETservis s.r.o.
Jak to funguje

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu. Za tímto účelem ukládá zákon o ochraně oznamovatelů povinnost zavést vnitřní oznamovací systém zejména těmto povinným subjektům:

  • zaměstnavatel zaměstnávající k 1. lednu příslušného kalendářního roku nejméně 50 zaměstnanců
  • veřejný zadavatel podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek, s výjimkou některých vybraných právnických osob nebo obcí s méně než 10 000 obyvateli
  • orgán veřejné moci vykonávající působnost v oblasti správy daně z příjmů právnických osob nebo správy odvodu za porušení rozpočtové kázně, osoba oprávněná poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr
  • orgán veřejné moci vykonávající působnost nebo osoba vykonávající činnost ve vybrané oblasti
  • další vybraní zaměstnavatelé, kteří nejsou povinnou osobou podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kteří splňují zvláštní podmínky.

Nad rámec povinností daných zákonem může být služba OMBUDSMAN.cz užitečná i pro další organizace, jež mají zájem o zavedení funkčního systému pro příjem a řešení oznámení, jako jsou např. školy při vytváření vhodných podmínek pro boj s šikanou.

 

Dle zákona o ochraně oznamovatelů musí každý povinný subjekt také určit tzv. příslušnou osobu, která bude bezúhonná, zletilá a plně svéprávná. Tato osoba by měla být náležitě seznámena s požadavky zákona a měla by být důvěryhodná a nestranná při řešení oznámení dle tohoto zákona. Příslušná osoba bude spojujícím článkem mezi oznamovatelem a organizací. Příslušnou osobu si můžete vybrat uvnitř své organizace nebo i ze svého okolí a náš systém jí jednoduše zpřístupnit pro komunikaci s oznamovateli a správu jednotlivých oznámení. Pokud takovou osobu uvnitř své organizace ani ve svém okolí nemáte nebo se z nějakého důvodu chcete spolehnout i v tomto směru na nás, rádi Vám pomůžeme delegovat funkci příslušné osoby na naše kolegy.

OMBUDSMAN.cz je v první řadě vnitřní oznamovací systém, který povinným subjektům umožňuje vytvoření vlastního profilu v souladu se zákonem. V případě zájmu Vám rádi pomůžeme a vše nastavíme společně s Vámi. 
1.
Napište nám údaje o organizaci, která bude službu OMBUDSMAN.cz používat
2.
Připravíme Vám rozhraní, zajistíme ukládaní oznámení a upravíme vzhled rozhraní dle potřeb Vaší organizace
3.
Vložíte příslušný odkaz na Váš web a tím splníte povinnost uveřejnit vybrané informace o Vašem vnitřním oznamovacím systému
Snadné zadávání nových hlášení na stránce ve vašich barvách a s vaším logem. Tuto stránku Vám pomůžeme implementovat do vašeho webu
V rámci registrace získáte možnost kompletní administraci svého profilu a současně komunikační nástroj pro Vámi určenou příslušnou osobu.
 

Kontaktujte mě,
chci jen na něco zeptat

Pokud chcete osobní či telefonickou konzultaci, napište nám,
a my se Vám ozveme


Chci se zaregistrovat a získat OMBUDSMAN.cz pro svoji organizaci

Pokud se chcete seznámit s podrobnostmi a aplikaci si vyzkoušet, vytvořte si vlastní profil v našem oznamovacím systému.

 


Cena služby OMBUDSMAN.cz

Vytvoření profilu organizace dle požadavků zákona
ve tvaru "www.ombudsman.cz/název-vaší-organizace"
Bezpečný nástroj pro komunikaci s oznamovateli
Správa neomezeného počtu hlášení
Online prostředí pro průběžnou správu profilu
Statistický modul
Možnost online generování PDF letáčku s informacemi o existenci profilu
pro rozeslání všem zaměstnancům organizace či k vytištění na nástěnku
Možnost vložit stránku na web Vaší organizace
Osobní konzultace a asistence při vytvoření profilu organizace
* Volitelné, pokud se zaregistrujete sami a nepotřebujete konzultaci, je nastavení ZDARMA.
4 000 Kč *
850 Kč/měsíčně
bez DPHNásledující tři body se týkají pouze situace, kdy na nás chcete delegovat výkon funkce příslušné osoby. Příslušnou osobu si můžete vybrat uvnitř své organizace nebo i ze svého okolí a náš systém jí jednoduše zpřístupnit pro komunikaci s oznamovateli a správu jednotlivých oznámení. Pokud takovou osobu uvnitř své organizace ani ve svém okolí nemáte nebo se z nějakého důvodu chcete spolehnout i v tomto směru na nás, rádi Vám pomůžeme delegovat funkci příslušné osoby na naše kolegy.

V první řadě je nezbytné, aby se námi určená příslušná osoba seznámila s Vaší organizací. V této oblasti ji bude zastupovat, měla by znát prostředí Vaší organizace, klíčové osoby ve vedení, předmět činnosti a pracovní podmínky. Z tohoto důvodu vždy proběhne koordinační schůzka nejlépe přímo ve Vaší organizaci, na kterou je třeba si vyhradit cca 2 hodiny.Využiji služeb OMBUDSMAN.cz
pro komunikaci s oznamovateli
Koordinační schůzka s příslušnou osobou a nastudování podmínek fungování Vaší organizace příslušnou osobou.
Konzultace v sídle Vaší organizace.
jednorázově 4000 Kč
bez DPH
Měsíční paušál za výkon funkce příslušné osoby zahrnuje komunikaci s oznamovateli v rozsahu jedné hodiny za měsíc. 900 Kč/měsíc
bez DPH
Hodinová sazba za výkon příslušné osoby nad rámec měsíčního paušálu. 600 Kč/hod.
bez DPH
Množství odpracovaných hodin záleží především na počtu a náročnosti podaných oznámení. Vyúčtování hodin probíhá kvartálně. Pokud k žádným oznámením nedochází a není třeba na tuto činnost vynakládat čas, není hodinová sazba nad rámec paušálu vůbec fakturována.


 

Kontaktujte mě,
chci osobní konzultaci

Pokud chcete osobní či telefonickou konzultaci, napište nám,
a my se Vám ozveme


Chci se zaregistrovat a získat OMBUDSMAN.cz pro svoji organizaci

Pokud se chcete seznámit s podrobnostmi a aplikaci si vyzkoušet, vytvořte si vlastní profil v našem oznamovacím systému.

 

Kontaktujte nás

Co nejdříve se Vám ozveme, probereme podrobnosti, a zjistíme jestli je naše aplikace vhodná pro vaši oragnizaci.

Právní podporu zajišťuje KMVS - Advokátní kancelář
Technické řešení zajišťuje NETservis s.r.o.

NETservis s.r.o. © 2024 NETservis.cz WebRedakce.cz Přístup pro klienty